Middle School Bell Schedule

Regular Bell Schedule

7:45am - First Bell

7:50am - 8:20am - Homeroom/Advisory

8:23am - 9:10am - 1st Period

9:10am - 9:22am - Break

9:25am - 10:12am - 2nd Period

10:15am - 11:02am - 3rd Period

11:05am - 11:55am - 4th Period

11:58am - 12:20pm - Lunch

12:23pm - 1:08pm - 5th Period

1:12pm - 2:03pm - 6th Period

2:06pm - 2:56pm - 7th Period

 

Chapel Bell Schedule

7:45am - First Bell

7:50am - 8:30am - 1st Period

8:33am - 9:08am - Chapel

9:10am - 9:22am - Break

9:25am - 10:12am - 2nd Period

10:15am - 11:02am - 3rd Period

11:05am - 11:55am - 4th Period

11:58am - 12:20pm - Lunch

12:23am - 1:08pm - 5th Period

1:12pm - 2:03pm - 6th Period

2:06pm - 2:56pm - 7th Period