High School Bell Schedule

Regular Bell Schedule

7:45am - First Bell

7:50am - 8:20am - Homeroom/Advisory

8:23am - 9:10am - 1st Period

9:13am - 10:00am - 2nd Period

10:10am - 10:12am - Break

10:15am - 11:02am - 3rd Period

11:05am - 11:55am - 4th Period

11:58am - 12:40pm - 5th Period

12:42pm - 1:08pm - Lunch

1:12pm - 2:03pm - 6th Period

2:06pm - 2:56pm - 7th Period

Chapel Bell Schedule

7:45am - First Bell

7:50am - 8:30am - 1st Period

8:33am - 9:08am - Chapel

9:13am - 10:00am - Break

9:25am - 10:12am - 2nd Period

10:15am - 11:02am - 3rd Period

11:05am - 11:55am - 4th Period

11:58am - 12:40pm - 5th Period

12:42pm - 1:08pm - 5th Lunch

1:12pm - 2:03pm - 6th Period

2:06pm - 2:56pm - 7th Period